Pappersterroristerna och pandemiprotesterna

Den 23 september 2021 tog sig en grupp vaccinmotståndare in på en vaccinationsklinik i Västerås för att protestera mot verksamheten. Gruppen vägrade lämna och polisen tillkallades. De grep en kvinna i 70-årsåldern från organisationen Blågula korset, kopplad till det högerextrema så kallade ”Nätverket”. Börje Peratt, en äldre man som deltog i och filmade aktionen, drev en blogg, Folkdomstolen Humanisk Tribunal, där politiker som sågs ansvariga för coronahanteringen, som dåvarande statsminister Stefan Löfvén och socialminister Lena Hallengren, dömdes för förräderi och brott mot Nürnbergkonventionen. Det var upp till folket att utdela straffet. Filmaren Peratt, som hastigt gick bort i sjukdom i december 2021, var involverad i en rörelse som kallas sovereign citizenrörelsen (suveräna medborgare) eller ”Free men of the land”, som ser sig själva som ståendes utanför Sveriges lag och följare av en mer ursprunglig naturlag eller ”common law”. Västeråsaktionen kan fungera som ett belysande exempel på en ny ideologisk rörelse som kommit att få fotfäste med coronaprotesterna i Sverige och flyta samman med den högerextrema rörelsen kring Nätverket. Vi ska i några texter se närmare på dessa två strömningar, de suveräna medborgarna och det högerextrema Nätverket, och se hur de kommit att flyta samman. Detta syns tydligt i den kändaste organisatören av restriktionsprotester, den så kallade Frihetsrörelsen, där dessa båda ideologiska tendenser är tydliga. Nu har Frihetsrörelsen upplösts, mycket på grund av den interna kritiken mot deras självpåtagna ledarskap för coronaprotesterna. För att förstå den fortsatta utvecklingen ur rörelsen är det nödvändigt att förstå de ideologiska tendenser som varit verksam i den. De ”suveräna medborgarnas” bidrag till vaccinmotståndet och restriktionsprotesterna har både tagit sig uttryck i protester utanför vaccinkliniker, sjukhus och Folkhälsomyndigheten – senast 31 januari samlades de ”suveräna fria männen/kvinnorna” framför Falu lasarett i en manifestation mot vaccineringar och vaccinpassen. Men det har också tagit sig uttryck i en rad självpåhittade folkdomstolar som delgivit politiker brottsmisstanke, dömt ut straff och skickat in massanmälningar till olika myndigheter.

 

 

SOVEREIGN CITIZEN

Den spretiga rörelsen ”sovereign citizen” har sina rötter i USA på 70-talet. Sovereign citizen skulle kunna beskrivas som den felande länken mellan rättshaverism och konspirationsteorier. Grunden är en föreställning att staten tagits över av fientliga krafter och ersatts av ett bolag. Fientligheten mot all centralmakt delade sovereign citizen med amerikanska milisrörelsen, som den växte fram parallellt med. Men där miliserna satsat på att bygga upp en egen väpnad makt för undandragande, använder sovereign citizen istället en massa pseudojuridiska försök att ”skriva ur sig” ur systemet. De accepterar inte personnummer, identitetshandlingar eller körkort. De försöker sig på alla former av skattesmittande och vägrar delta i polisutredningar. Istället skapar de egna dokument och id-handlingar (så kallade Live Life Claims), hittar på egna domstolar och upprättar egna kontrakt – för att på så sätt utropa sig själva som ”fria män”, som själva valt vilka lagar de ska följa. Sovereign citizen-rörelsen uppkom ur en högerextrem kyrkotradition, men har sedan dess blivit ett spretigt miljö med mängder av gurus, Youtube-instruktionsvideos, Telegramchatkanaler och organisationer. Det finns politiska, religiösa, etniska suveräna medborgargrupper – och de finns även representerade inom new agemiljön. Mot dagens rättsliga system sätter de ett äldre rättssystem, som engelska avtalet Magna Charta från 1200-talet och hänvisar till ”common law”, religiösa påbud eller en andlig naturrätt. Fenomenet har spridit sig från USA till många delar av världen. I Tyskland heter motsvarigheten Reichsbürger, som inte accepterar Förbundsrepubliken Tyskland. Sovereign citizenrörelsens rättshaverism kommer till uttryck i deras försök att dränka staten med stämningar, självpåhittade dokument, skattesmittande och motanmälningar mot myndighetspersoner; en så kallad ”pappersterrorism”. Men rörelsen har också tagit till våld för att stänga ner institutioner de anser illegitima, angripa myndigheter de anser förföljer dem och göra våldsamt motstånd mot gripanden. Sovereign citizenrörelsen har under covid19-pandemin hittat ett nytt område att organisera sig kring, i sitt motstånd mot pandemirestriktionerna som de anser kränker deras suveränitet som fria män och vägrat följa. Det är genom protesterna mot pandemirestriktionerna som de spridits världen över. Något som väckt uppmärksamhet är deras försök att ta sig in i vaccinationskliniker och avbryta verksamheten.

QANON OCH THE GREAT RESET

Under Donald Trumps år som president i USA uppkom Qanonkulten kring honom som person. Trump sågs som en frälsargestalt som ledde ett både öppet och dolt krig för att ta tillbaka USA från de satanistiska pedofiler som tagit över statsapparaten, den ”djupa staten”. Genom små ledtrådar (drops) av en påstådd person i Trumps närhet med högsta säkerhetsklassificering, Q, som släpptes på forumen 4chan/8chan/8kun, kunde den konspirativa delen av Trumps Make America Great Again-rörelse själva pussla ihop bilder av hur den slutgiltiga upprensningen, Stormen, tog form – och hur alla fiender (”globalisterna”) och förrädare slutligen skulle gripas och massavrättas i summariska rättegångar. Qanon-rörelsen riktade särskilt sin ilska mot klimataktivism och Black Lives Matter, som sågs som den globala satanistelitens (främst i FNs) lakejer. Men med Trumps valförlust, det misslyckade försöket att ogiltigförklara valet och Bidens tillträde som ny president tystnade Q och Qanonrörelsen lämnades utan ledning, i jakt på nya områden att mobilisera kring. Nu blev coronapandemin den samlande frågan. Från FN som ondskans huvudborg flyttades fokus över till först WHO och senare World Economic Forum. Sovereign citizenrörelsen fanns innan Qanon och fick nu större genomslag i resterna av Qanonrörelsen. För sovereign citizenrörelsen var Trump inte någon frälsargestalt, utan sågs som en del av samma falska bolagsregim, företaget USA, som de suveräna försökte dra sig ur. Men de två rörelserna delade många drag, i synen på en global elit som utnyttjade kriser för att omskapa världen enligt en kommunistisk plan. Covidpandemin sågs som en ”plandemi”, en skapad plan för att genomdriva en omställning baserad på ökad social kontroll, där vaccinpassen bara var ett första steg till ett ”social credit”-system enligt kinesisk modell. Som en del av denna omställning, The Great Reset (namnet taget från ett WEF-dokument sommaren 2020), skulle världens folk genetiskt modifieras och kontrolleras, den ”fjärde industriella revolutionen” skulle göra mänskligheten överflödig, dissidenter skulle särbehandlas och massavrättas, den privata äganderätten skulle avskaffas utifrån World Economic Forums kommunistiska plan. Vaccineringen och pandemirestriktionerna gavs därigenom en strategisk funktion i samhällsomvandlingen, och sovereign citizen-föreställningarna kunde ge svar på hur motstånd kunde bedrivas: genom att värna sin kroppsliga suveränitet, massivt överklaga restriktionerna, hålla folkdomstolar mot ansvariga politiker och slutligen dra sig ur systemet och bli Fria Män/Kvinnor genom rörelsens uppsättning juridifierade hittepå-tekniker, egenskapad byråkratisk jargong och pseudojuridiska dokument. MAGA-demonstrationerna kom därigenom under president Bidens styre att ersättas av ”World Wide Rallies For Freedom”, Qanons slogan #WhereWeGoOneWeGoAll med #WewillALLbethere. Initiativet kom från Freie Bürger Kassel (Kassels Fria Medborgare) i mars 2021 och spreds till Sverige genom World Free Association. Marsmanifestationen ”Tusenmannamarschen” på Medborgarplatsen, ”För Sanning och Frihet”, blev startskottet för den så kallade Frihetsrörelsen.

WORLD FREEDOM ALLIANCE

I Sverige har sovereign citizen-ideologin främst lyfts fram av World Freedom Alliance, dess svenska gren Frihet Sverige. Det är ur deras aktiviteter Frihetsrörelsen växte fram. World Freedom Alliance grundades av Maneka Helleberg och hennes far Mikael Nordfors höstet 2020 – båda med en lång historia inom konspirativa delen (konspirituella) av new age och alternativmedicinmiljön. Ungdomsansvarig internationellt inom World Freedom Alliance blev Max Winter. Innan pandemin drev Helleberg och Nordfors tillsammans Peoples Court, utifrån samma suveränitetsidéer, om att folket utifrån en ”naturrätt” skulle kunna hålla egna rättegångar mot makthavare och utdöma straff. En av World Freedom Alliances kampanjer var att delge dåvarande statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren brottsmisstanke, vilket skulle behandlas i en av World Freedom Alliance hållen ny Nürnbergtribunal. Frihet Sverige grundades som svenska grenen av World Freedom Alliance av Maneka Helleberg, Max Winter, Filip Sjöström, Samuel Andreasson och Mikael Cromsjö i januari 2021. Första aktion var en demonstration utanför riksdagen mot införandet av pandemilagen. Även den aktionen följde ett sovereign citizenupplägg, där demonstranterna sade sig företräda en ”Indigenous Court”, driven av en annan av Frihet Sveriges medlemmar, och utifrån den folkdomstolen ogiltigförklara pandemilagen.

World Freedom Alliance och Frihet Sverige har främst använts för en form av ”juridiferad” kamp med att massmaila och massanmäla myndigheter för deras agerande under pandemin. Suveräna medborgare har blivit en aktiv underströmning de senaste två åren även utanför World Freedom Alliance. Rörelsen skapar egna idhandlingar (Live Life Claims, LLC). Telegramgruppen LLC Sverige samlar 2000 deltagare, där anonyma konton är bannlysta – bara de som framträder öppet i eget namn kan bli ”fria män/kvinnor”. Den 11-12 december 2021 höll de en konferens, Skandinavien Common Law Court of Justice, med ett hundratal deltagare i Grängesberg. Konferensen var den sista aktiviteten filmaren Börje Peratt besökte i livet, för att hålla ett anförande. Om LLC Sveriges ena beståndsdel är att försöka genomföra ett juridiskt utträde ur svenska staten, så består den andra delen av vaccinmotstånd. Som fria män vägrar de låta sig vaccineras och organiserar folkdomstolar och anmälningskampanjer mot ansvariga politiker för coronastrategin. Max Winter, Joackim Falk och Natalie Jonsson från Frihetsrörelsen startade i sin tur sovereign citizenprojektet Natural Law Sweden i november 2021. Även de deltog på konferensen i Grängesberg. Natural Law Sweden organiserar möten, seminarier online och Youtubeföreläsningar om grundprinciperna för sovereign citizenideologin. Winter och Falk började redan efter Frihetsrörelsens första demonstrationer lägga upp videos där de förklarade varför de vägrade ställa upp i polisförhör eller medverka i polisutredningar. Istället gjorde de motanklagelser om att polismyndigheten kränkte deras rättigheter som fria män genom att kalla Winter till polisförhör.

 

ALFAMÄN, MANSGRUPPER OCH FRIA MÄN

Sovereign citizenideologin är flexibel och kan anpassas till olika strömningar, beroende på vilka proteströrelser som uppstår i samhället. Det är inte bara coronaprotesterna som föreställningarna tagit sig in i, utan även i den så kallade mansrörelsen. I projektet att bli Fria Män har manssammanslutningar uppstått, som likt de högerextrema mannabunden (eller hirderna), har rituella manlighetsövningar, tränar kampsport ihop och deltar som informella mansgrupperingar för att skydda coronaprotesterna, där ofta majoriteten är kvinnor. I Storbritannien har dessa sovereign-mansgrupperingar, Alpha Men Assembly, växt fram ur coronaprotesterna och fungerat som en skyddsgrupp för dem. I Sverige bildades skyddsgruppen Freedom Defence Sweden av Frihetsrörelsen och leds av deras talesperson Max Winter, inför deras manifestation 1 maj 2021. Som ”kaptener” under Winter finns Pierre Tinderfjäll och Samuel Andreasson, även de från Frihetsrörelsen. Enligt konservativa tidningen Bulletin, som var de första att göra ett reportage om dem, bildades FDS ur Winters grupp ”Fria män”. Frihetsrörelsen gjorde också ett videoupprop tillsammans med högerextrema Nätverket inför manifestationen nationaldagen 6 juni 2021, med uppmaningen att Sveriges män skulle agera och gå ut och skydda demonstrationen. Freedom Defence Sweden har aktivt försökt få fotbollsfirmor med våldspotential att agera demonstrationsvakter och gå i täten för manifestationerna, i händelse av att demonstrationen behöver bryta igenom polisavspärrningar. På Frihetsrörelsens demonstration mot vaccinpassen den 22 januari 2022 utgjorde detta block av fotbollsfirmor över hundra svartklädda deltagare som gick framför demonstrationens frontbanderoll.

 

EFTER FRIHETSRÖRELSEN

Den 9 februari 2022 tas coronarestriktionerna återigen bort, vilket kraftigt minskar rörelsens mobiliseringspotential. Den 31 januari avvecklades följaktligen också Frihetsrörelsen som organisation. Rörelsens medlemmar söker nu nya frågor att mobilisera kring. Nästa demonstration mot vaccinpassen är utlyst till 19 mars, efter att restriktionerna slopats. Max Winter och Natalie Jonsson fortsätter som talespersoner utan organisation och kommer hålla liv i Frihetsrörelsens kommunikationskanaler. De ingår också partiet Svenska Rikslagen som högerextrema Nätverket grundat för att rekrytera medlemmar och röster ur vaccinmotståndet och vaccinpassprotesterna. I en kommande artikel kommer vi gå igenom de projekt som sprungit ut ur Frihetsrörelsen och vad deras fortsatta projekt är. Men ett projekt relevant att nämna här är att sovereign citizentaktikerna fortsätter även efter att restriktionerna tagits bort. Nu verkar aktivisterna för att politikerna ska ställas till svars i en ”Nürnbergtribunal 2.0” för brott mot mänskligheten, en vaccinmotståndarnas svar på Qanon-fantasierna om Trumps Stormen. Talespersonen Natalie Jonsson skriver på sin Instagram att ”en stor kampanj håller på att startas, för att ställa alla makthavare till svars för all korruption och felaktiga hantering under pandemin”.